1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Itähelsingin Ravintolat Oy, Eskolantie 1, 00720 Helsinki,

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Itähelsingin Ravintolat Oy, Toni Susi, toimisto@onniravintolat.fi

3. Rekisterin nimi Onniravintoloiden asiakas- ja uutiskirjerekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisterinpitäjä Itähelsingin Ravintolat Oy käsittelee henkilötietoja noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä tietosuojalaki (1050/2018).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

– asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
– hyödyllisten kohdennettujen ja yksilöityjen palveluiden tarjoaminen asiakkaille
– asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
– sidosryhmien (toimittajat, työnhakijat, muut yhteistyötahot) henkilötietojen käsittely
– verkkosivukävijöiden tietojen käsittely verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi
– henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
– Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti rekisterinpitäjän sidosryhmäviestintään, kuten uutiskirjeiden, sähköisten tiedotteiden ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), syntymävuosi, sukupuoli, asiakasnumero, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeet sivustolta, sijaintitietoja, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, markkinointiviesteihin ja verkkosisältöihin liittyvät käyttäytymistiedot sekä tiedot tilatuista palveluista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja/tai muussa yhteydenpidossa antamat tiedot.

Itähelsingin Ravintolat Oy ja saman konsernin yhtiöt käyttävät sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Sivustollamme käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. Mittaamme pikselin avulla myös Facebook mainonnan tehokkuutta. Lue lisää Facebook-pikselistä: https://fi-fi.facebook.com/business/help/742478679120153.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko jättänyt yhteystietonsa lomakkeella jossakin Itähelsingin Ravintolat Oy:n verkkosivuilla, ostanut palveluja yritysmyynnin kautta, täyttänyt käsin lomakkeen tai muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle sekä tietojen luovutukseen (ks. kohta 7). Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen toimisto@onniravintolat@.fi

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän ja asiakaspalvelun onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden. Itähelsingin Ravintolat Oy:n keräämiä henkilötietoja voidaan luovuttaa samassa konsernissa olevien yhtiöiden käyttöön. Itähelsingin Ravintolat Oy voivat käyttää luovutettuja henkilötietoja ainoastaan asiakkaiden palvelemiseksi tai markkinointiin, ellei sitä ole asiakkaan toimesta erikseen kielletty. Lisäksi Itähelsingin Ravintolat Oy:n puolesta tietoja voi kerätä ja tietoja voidaan luovuttaa markkinointitoimistolle. Markkinointitoimisto voi käyttää luovutettuja tai itse kerättyjä tietoja ainoastaan Itähelsingin Ravintolat Oy:n ja samassa konsernissa olevien yhtiöiden viestinnän hoitamisessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mahdolliset henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Henkilötiedot ovat muuttuneet tarpeettomiksi esimerkiksi silloin, kun suhde asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, paitsi milloin lainsäädäntö vaatii henkilötiedot säilyttämään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi.

Yhteystiedot säilytetään Itähelsingin Ravintolat Oy CRM-järjestelmässä.

Itähelsingin Ravintolat Oy tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Pyynnöt tietojen poistamisesta ja oikeuksien käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen toimisto@onniravintolat.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

Oikeus

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kuvaus

  • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, sekä poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.
  • Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttäminen

Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen toimisto@onniravintolat.fi. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta.

Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyynnön toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

12. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen rekisterinpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen alussa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla. Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.10.2020.